มคอ. 3 อส.บ เทคโนโลยีก่อสร้าง

การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 การจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง ในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 

  • ขั้นตอนการติดตามการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3  ของอาจารย์ผุ้สอน
  • ขั้นตอนการติดตามการดำเนินงานของรายวิชา มคอ. 5  ของอาจารย์ผู้สอน
ภาคเรียนที่  ปีการศึกษาที่ วันกำหนดส่ง

ตรวจสอบรายวิชา

อาจารย์ผุ้สอน

หมายเหตุ ดาวน์โหลด
 ภาคเรียนที่ 1 2559    Click   Click Download
ภาคเรียนที่ 2 2559   Click   Click Download
ภาคเรียนที่ 1 2560   Click   Click Download
ภาคเรียนที่ 2 2560   Click   Click Download

 

 

Design by JoomlaSaver