แนะนำสาขาวิชา

 

หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
ชื่อย่อ อส.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Construction Technology)
ชื่อย่อ B.Ind.Tech. (Construction Technology)
ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำสาขาฯ คลิ๊กเลย [1] [2]

รางวัลที่สาขาได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน แข่งขันโครงงานการส…

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาฯจำนวน 2 ทีม ๆละ 4 คน ค.....

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคอนกรีตมวล…

เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะ.....

Read more

คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขั…

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันคอน.....

Read more

 

 คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา)

 • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550

 ตำแหน่ง

 • ประธานหลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง

 อีเมล์ และ เบอร์ติดต่อ

 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 044-009-009 ต่อ 2915

 ผลงานด้านวิชาการ

1) สถิตย์พงษ์  วงศ์สง่า. ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ. (ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2561).วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560)

2) นราพนธ์ พื้นหัวสระ, พงษ์ประภัทร ศรชัย, โสฬส  ภิรมย์กิจ และสถิตย์พงษ์  วงศ์สง่า.การศึกษาการรับกำลังแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนฉาบที่มีส่วนผสมของคอนกรีตเก่าบดละเอียดแทนที่ทราย. (2559), วารสารลำตะคอง ปีที่10 ฉบับที่ 1. มรภ. นครราชสีมา

3) สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของปูนฉาบที่ผสมมวลรวมละเอียดจากเศษคอนกรีตเก่า (The Study of Properties of Plastering Mortar Mixed by Using

Recycled Concrete as Fine Aggregate. (2557). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

4) วชิระ เทพสุนันพิราลัย, รัฐพงษ์ แก่นงาม, กิตติศักดิ์ และสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า (2557) .การศึกษาการรับกำลังของแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติและเถ้าลอย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 11 – 12 กันยายนพ.ศ. 2557 ณ ศูนย์กลางมทร.อีสานครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมลคลอีสาน.

5) สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า อัศนัย ทาเภา เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ และอลงกรณ์ ละม่อม. การประยุกต์ใช้ฮิลไคลมิงอัลกอริทึมเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเถ้าก้นเตาบดละเอียด

ในงานคอนกรีต, 2555, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2.

6) สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์. ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดสำหรับกำลังอัดเทียบเท่าของคอนกรีตทั่วไป ด้วยฮิลไคลมิงอัลกอริทึม, 2554, การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16.

7) สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า, อลงกรณ์ ละม่อม และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์.ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกัน สำหรับกำลังอัดสูงสุดของคอนกรีตทั่วไป, 2553 การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 6. 

 เอกสารประกอบการสอน

 • เอกสารประกอบการสอน 503112 กำลังวัสดุ

 • เอกสารประกอบการสอน 503360 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

 • หัวข้องานวิจัย : การศึกษาคุณสมบัติของปูนฉาบที่ใช้คอนกรีตรีไซเคิลเป็นมวลรวมละเอียด
 • แหล่งทุน : มรภ.นครราชสีมา 50,000 บาท

 เว็ปไซด์อาจารย์ : สำหรับการเรียนการสอน

  ผลงานด้านการประกอบวิชีพ : วิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา

 • ออกแบบอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น         มากกว่า 20 หน่วย
 • ออกแบบอาคารหอพักอาศัย คสล. 3-  4 ชั้น  จำนวน 3 หน่วย
 • ออกแบบอาคารโรงงาน                           จำนวน 2 หน่วย (โดยภายใต้การควบคุมของสามัญวิศวกร)
 • ออกแบบป้ายโครงสร้างเหล็กสูง 18 ม.         จำนวน 3 ป้าย  (โดยภายใต้การควบคุมของสามัญวิศวกร)
 • ออกแบบป้ายโครงสร้างเหล็กหน้าร้าน ป้ายโฆษณา  มากกว่า 30 ป้าย (โดยภายใต้การควบคุมของสามัญวิศวกร)
 • ควบคุมงานอาคารสูง 24 ชั้น ตำแหน่งวิศวกรโครงการ (โดยภายใต้การควบคุมของสามัญวิศวกร) จ.กรุงเทพมหานคร 
 • ควบคุมงานอาคารโรงงานสูง 3 ชั้น ตำแหน่งวิศวกรสนาม  จ.สมุทรปราการ
 • ควบคุมงานอาคารที่พักอาศัย 1,420 หน่วย อาคารประกอบระบบแผ่นสำเร็จรูป ตำแหน้่ง วิศวกรสนาม และควบคุมการติดตั้ง  จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรมสาขาฯ
 3. ทุนส่งเสริมงานวิจัย
 4. สถานฝึกงาน
 5. บริการวิชาการ
 6. ชมรมพี่น้องก่อสร้างสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบ…

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             ด้วยมหาว.....

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติรอบ2

#ราชภัฏโคราช #เปิดภาคปกติรอบ2 #ขยายโอกาสทางการศึกษา ราชภัฏโคราช เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภ.....

Read more

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั…

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหก.....

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเส…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดรายละ.....

Read more

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติ…

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (INFORGRAPHIC และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 .....

Read more

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิ…

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบท.....

Read more

โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรีย…

โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง”     สำนักคอมพิวเตอ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังค…

 ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายระเบียบ ข้อบังคับ สภามหา.....

Read more

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ วั…

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และส.....

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภ…

ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุ.....

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลั…

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในการปฏิบ.....

Read more

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com จ…

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com  จัดหางานออนไลน์ เว็บไซต์สำรหับจัดหางานออนไลน์เป็นตัวกลางระหว่างน.....

Read more

ข่าวรับสมัครงาน ด่วน !!!

เนื่องด้วยบริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่เขตประกอบการนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทำการผ.....

Read more

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ค…

ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต สา.....

Read more

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา ม…

        ด้วยมูลนิิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาทุน.....

Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงิน…

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. เข้าไปตรวจสอบสถานะการก.....

Read more

ลงทะเบียนรับอีเมล สำหรับนักศึกษาใหม…

ลงทะเบียนรับอีเมล สำหรับนักศึกษาใหม่     ลงทะเบียนรับอีเมล คลิกที่นี่!  .....

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด.....

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญ…

  คลิกเข้าสู่เว็บไซต์       .....

Read more

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้…

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั.....

Read more

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี และนักศึกษาตกค้างที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2559 .....

Read more

กิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างได้จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กั.....

Read more

เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความ…

เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อ.....

Read more

ปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษ…

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ.....

Read more

ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์

เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร.....

Read more

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึก…

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อ.....

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร…

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เดินทางไปร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูต.....

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเส…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดรายละ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึก…

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกาาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สถานเอกอัครราชฑูตญ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึก…

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกาาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สถานเอกอัครราชฑูตญ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนจากรัฐบ…

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อศึกษาต่อใน พ.ศ.2561            ตามที่สถานเอกอั.....

Read more

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุน…

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนัก.....

Read more

ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

ทุนวิจัยเชิงวิชาการ ลักษณะทุน               เน้นการสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาแ.....

Read more

HollandScholarshipเรียนปริญญาตรี-โท

ช่วงตั้งแต่กลาง ๆ ปีเป็นต้นมา ผมนำเสนอข้อมูลทุนการศึกษาของประเทศฮอลแลนด์หลายครั้ง ไม่ใช่เพราะสนิทส.....

Read more

108 ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอ…

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.....

Read more

เปิดแล้ว! ทุนเรียนฟรี New Zealand A…

  โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholarship (NZ- AS) ให้แก.....

Read more

10 ทุนการศึกษายอดฮิตที่ดีที่สุดสำหร…

10 ทุนการศึกษายอดฮิตที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อ สำหรับคนที่มั่นใจในผลการเรียนและความสามารถของตัว.....

Read more

เปิดรับแล้ว ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีกั…

        เปิดรับแล้ว ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีกับเซ็นทรัลกรุ๊ป ปีที่ 6โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาตล.....

Read more

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นา…

มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประกาศให้ทุนนักเรียนไทย ฟรีเกือบ 30 ทุน สมัครด่วน.....

Read more

ปรับปรุง ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านมาบกรา…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา ออกค่ายบริการวิช.....

Read more
Share on Myspace
Design by JoomlaSaver