เงื่อนไขการขอยืม-วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

 1. ผู้ขอยืม-วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ต้องใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ มรภ.นครราชสีมา เท่านั้น โดยติดต่อยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ตึกปฎิบัติการชั่วคราว อาคาร 29 ชั้น 1 อย่างน้อย 3  วัน (เบอร์ 044-009-009 (2914.2915) 

 2. กรณีผู้ขอยืม-วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารดังนี

  - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ  - สำเนาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

  - หนังสือรับรองหรือลงลายมือชื่อาจารย์ที่ปรึกษา/ หัวหน้าต้นสังกัด  รับรองกำกับทุกครั้ง 

 3. ผู้ขอยืม-วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ต้องรับผิดชอบในการชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือชดใช้แทนในประเภทอย่างเดียวกันหรือดีกว่า 

 4. ไม่อนุญาตให้ ยืม-วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานส่วนตัว


  ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม การขอยืม-วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์   

Design by JoomlaSaver