ห้องปฏิบัติการคอนกรีต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุหนึ่ง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างก็ได้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการ และการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ด้านคอนกรีต และสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นทำงานวิจัย งานด้านประกอบวิชาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานก่อสร้างระดับประเทศ

 

สนับสนุนด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา   

  • นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง และได้นำไปใช้ในงานวิจัย สำหรับการทำปริญญานิพนธ์ของสาขา  

     

  • สาขาวิชาสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

         

 

 

 

รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอนกรีต

  • เอกสารรายการอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอนกรีต

 

  

Design by JoomlaSaver