ยินดีต้อนรับ : หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

 

หน่วยบริการทดสอบวัสดุก่อสร้างได้กำหนดตราสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายดังนี้ ตรงกลางของโลโก้เป็นลูกดิ่งและมีเฟืองเกียร์ล้อมรอบ หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม โปร่งใส เหมือนลูกดิ่งที่ใช้วัดความเที่ยงตรงในงานก่อสร้าง และหน่วยงานพร้อมขับเคลื่อนและก้าวหน้าเสมอตามความหมายของฟันเฟืองที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนตลอดเวลา  และมีฟันเฟืองครึ่งวงกลมล้อมโลโก้ลูกดิ่งด้านใน ซึ่งหมายถึง ฟันเฟืองใหญ่เปรียบเสมือนหน่วยงานหลักที่จะพร้อมนำพาขับเคลื่อนเมื่อฟันเฟืองเล็กด้านในมีการขับเคลื่อน ส่วนครึ่งวงกลมที่เหลือจะเป็นชื่อของหน่วยบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ออกแบบโดย : นายธีระพล ปินะโต และ อาจารย์สถิตย์พงษ์  วงศ์สง่า


ตามที่หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีในงานก่อสร้าง การวางแผนควบคุมงานก่อสร้าง เทคโนโลยีวัสดุและการก่อสร้างออกไปสู่สังคม  รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างแก่หน่วยงานภายนอกและภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญภายใต้พันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

   

 ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ประจำ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง  อาคารชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลที่ได้จากการจัดตั้งหน่วยงานนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในมหาวิทยาลัย สำหรับรองรับการบริการด้านวิชาการในการทดสอบวัสดุทางด้านงานก่อสร้างให้แก่บุคลากร หน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงองค์กรต่างๆ  และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครบวงจร

 

 หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้างทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
  • เพื่อเป็นช่องทางการบริการทดสอบวัสดุก่อสร้างแก่สังคม
  • เพื่อเป็นหน่วยบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและอาจารย์
  หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ให้บริการด้านการทดสอบกำลังอัดและสมบัติ  ของวัสดุคอนกรีต ทดสอบกำลังดึงเหล็ก ทดสอบคุณสมบัติอิฐมอญอิฐมวลเบา และอิฐบล็อก หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา และก่อสร้าง

 

    

  

 หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนการให้บริการวิชาการทดสอบวัสดุ หรือตัวอย่างทดสอบในงานวิจัย ของนักศึกษาและอาจารย์ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านงานวิจัย สำหรับพัฒนาบุคลกร หน่วยงาน และพัฒนาประเทศ

 

    

 หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ได้จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ประจำห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ และได้นำมาใช้จริง โดยได้รับการดูแล และควบคุมจากอาจารย์ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด จนเกิดความชำนาญ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และเกิดความเชียวชาญก่อนจบการศึกษาและนำประกอบการทำงาน และประกอบอาชีพจริงได้

 

 หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ โดยให้บริการการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ 

 

 

 

ตรวจสอบสถานะการใช้บริการ

 

 ติดต่อขอรับบริการ

              044-009-009 (2915)

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์


ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการชั่วคราว ตึก 29 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
340 มรภ.นครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Email: ct.nrru@gmail.com

Lab ทดสอบวัสดุก่อสร้าง

Design by JoomlaSaver