ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทดลองหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินด้านต่างๆ เช่น สมบัติทางกายภาพ กำลังรับแรงเฉือน การยุบอัดตัว ความซึมผ่านน้ำของดิน การบดอัดดิน เป็นต้น นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM) มาตรฐานการทดสอบของหน่วยงานวิศวกรรมในประเทศไทย

Design by JoomlaSaver