ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกการใช้เครื่องมือสำรวจในการก่อสร้างจริง โดยประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนเข้ากับสภาพการทำงานได้ ในการฝึกภาคปฏิบัตินี้จะมีการออกปฏิบัติการสำรวจในพื้นที่จริง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานภาคสนามที่สมบูรณ์แบบในการวางแผนก่อสร้างโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ 

 

   

Design by JoomlaSaver