แนะนำสาขาวิชา

 

หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
ชื่อย่อ อส.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Construction Technology)
ชื่อย่อ B.Ind.Tech. (Construction Technology)
ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำสาขาฯ คลิ๊กเลย [1] [2]

รางวัลที่สาขาได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน แข่งขันโครงงานการส…

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาฯจำนวน 2 ทีม ๆละ 4 คน ค.....

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคอนกรีตมวล…

เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะ.....

Read more

คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขั…

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันคอน.....

Read more

ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

ลักษณะทุน 

             เน้นการสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ มีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัย

 

ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ


arrow151  1. ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย แบ่งเป็น

     1.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

            เป็นทุนสร้างทีมวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar)

            ผู้ได้รับทุนจะได้เงินงบประมาณรวมไม่เกิน 7.5 ล้านบาท (2.5 ล้านบาท/ปี) สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6 ล้านบาท (2 ล้านบาท/ปี) สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

            ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจากรายชื่อในกลุ่มต่างๆ เช่น รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รายนามนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รายนามผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ รายนามนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ และ รายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ หลังจากนั้นจะเรียนเชิญนักวิจัยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม เพื่อ สกว. จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไป

     1.2 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

            เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครต้องเป็นศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ของ สกอ. หรือทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ ของ สวทช. เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง ไม่มีตำแหน่งบริหารในขณะรับทุน และไม่รับทุนวิจัยหลักอื่น ๆ

            งบประมาณทุนละ 9,000,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ๆ ละ 3,000,000 บาท จำแนกเป็นค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกิน 50,000 ต่อเดือน และงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยไม่ต่ำกว่า 2,400,000 บาทต่อปี

            งบประมาณโครงการเป็นการร่วมทุนกันในลักษณะไตรภาคี คือ สกอ. และ สกว. จะจัดสรรทุนให้หน่วยงานละ 3,000,000 บาท รวมเป็น 6,000,000 บาท โดยที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจะสมทบให้อีก 3,000,000 บาท
 
     1.3 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

            เป็นทุนวิจัยระดับกลางสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยพอสมควร ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ทำในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author และมีผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2.0 สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะไม่นำเกณฑ์ของ impact factor มาพิจารณา ผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF Advanced Research Scholar)

            ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่มีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 3 ปี โดยเป็นค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการเดือนละ 15,000-25,000 บาท ตามคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ขอรับทุน

    1.4 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

           เป็นทุนที่สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยให้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author (ผู้วิจัยสำหรับการติดต่อ) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ทั้งนี้ ผลงานตีพิมพ์ทั้ง 2 เรื่องต้องเป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยและไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป ผู้ได้รับทุนได้ชื่อว่าเป็น “เมธีวิจัย สกว. (TRF Research Scholar)”

 

            งบประมาณปีละ 400,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 3 ปี

 

     1.5 ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

            เป็นทุนที่มีเป้าหมาย หลักเกณฑ์การให้ทุน วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนพัฒนานักวิจัย แต่เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของ สกอ. เท่านั้น และเป็นการร่วมสนับสนุนงบประมาณจาก สกว. และ สกอ.

 

            งบประมาณปีละ 400,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 3 ปี     1.6 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

            เป็นทุนที่ สกว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ทำวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อยู่ในข่ายรับทุนคืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของ สกอ. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป

            ทุนนี้มีวงเงินปีละไม่เกิน 240,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี     1.7 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

            เป็นทุนที่สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยให้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป

 

            ทุนนี้มีวงเงินปีละไม่เกิน 240,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี

 


arrow151  2. ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research)
     
     เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศและสามารถต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะหรือเชิงนโยบายโดยมีชุดโครงการดังนี้

     - สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ  เพื่อพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรค สารเสริมสุขภาพ เช่น สารต้านมะเร็ง  สารต้านการติดเชื้อ  สารต้านการอักเสบ  สารต้านไวรัส  และสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

     - เกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ที่เน้นความเข้าใจในกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการผลิตพืชอาหารอย่างยั่งยืน การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปเพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับการจัดการธุรกิจเกษตรด้านอาหารที่ทันสมัยตามมาตรฐานที่กำหนดในประเทศและมาตรฐานสากล

 

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://academic.trf.or.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ สกว.

telicon  โทรศัพท์ : 0 2278 8251-9

emailicon  Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรมสาขาฯ
  3. ทุนส่งเสริมงานวิจัย
  4. สถานฝึกงาน
  5. บริการวิชาการ
  6. ชมรมพี่น้องก่อสร้างสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบ…

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             ด้วยมหาว.....

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติรอบ2

#ราชภัฏโคราช #เปิดภาคปกติรอบ2 #ขยายโอกาสทางการศึกษา ราชภัฏโคราช เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภ.....

Read more

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั…

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหก.....

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเส…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดรายละ.....

Read more

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติ…

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (INFORGRAPHIC และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 .....

Read more

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิ…

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบท.....

Read more

โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรีย…

โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง”     สำนักคอมพิวเตอ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังค…

 ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายระเบียบ ข้อบังคับ สภามหา.....

Read more

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ วั…

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และส.....

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภ…

ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุ.....

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลั…

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในการปฏิบ.....

Read more

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com จ…

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com  จัดหางานออนไลน์ เว็บไซต์สำรหับจัดหางานออนไลน์เป็นตัวกลางระหว่างน.....

Read more

ข่าวรับสมัครงาน ด่วน !!!

เนื่องด้วยบริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่เขตประกอบการนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทำการผ.....

Read more

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ค…

ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต สา.....

Read more

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา ม…

        ด้วยมูลนิิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาทุน.....

Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงิน…

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. เข้าไปตรวจสอบสถานะการก.....

Read more

ลงทะเบียนรับอีเมล สำหรับนักศึกษาใหม…

ลงทะเบียนรับอีเมล สำหรับนักศึกษาใหม่     ลงทะเบียนรับอีเมล คลิกที่นี่!  .....

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด.....

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญ…

  คลิกเข้าสู่เว็บไซต์       .....

Read more

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้…

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั.....

Read more

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี และนักศึกษาตกค้างที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2559 .....

Read more

กิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างได้จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กั.....

Read more

เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความ…

เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อ.....

Read more

ปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษ…

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ.....

Read more

ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์

เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร.....

Read more

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึก…

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อ.....

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร…

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เดินทางไปร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูต.....

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเส…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดรายละ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึก…

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกาาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สถานเอกอัครราชฑูตญ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึก…

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกาาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สถานเอกอัครราชฑูตญ.....

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนจากรัฐบ…

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อศึกษาต่อใน พ.ศ.2561            ตามที่สถานเอกอั.....

Read more

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุน…

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนัก.....

Read more

HollandScholarshipเรียนปริญญาตรี-โท

ช่วงตั้งแต่กลาง ๆ ปีเป็นต้นมา ผมนำเสนอข้อมูลทุนการศึกษาของประเทศฮอลแลนด์หลายครั้ง ไม่ใช่เพราะสนิทส.....

Read more

108 ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอ…

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.....

Read more

เปิดแล้ว! ทุนเรียนฟรี New Zealand A…

  โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholarship (NZ- AS) ให้แก.....

Read more

10 ทุนการศึกษายอดฮิตที่ดีที่สุดสำหร…

10 ทุนการศึกษายอดฮิตที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อ สำหรับคนที่มั่นใจในผลการเรียนและความสามารถของตัว.....

Read more

เปิดรับแล้ว ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีกั…

        เปิดรับแล้ว ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีกับเซ็นทรัลกรุ๊ป ปีที่ 6โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาตล.....

Read more

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นา…

มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประกาศให้ทุนนักเรียนไทย ฟรีเกือบ 30 ทุน สมัครด่วน.....

Read more

ปรับปรุง ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านมาบกรา…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา ออกค่ายบริการวิช.....

Read more
Share on Myspace
Design by JoomlaSaver